معنی کلمه مشهور به فارسی

مشهور
نامی, نامدار, بنام, معروف میان مردم, مشاهیر جمع
1- (اسم) نیک شناخته شده شهرت یافته : گرد دیوانگان عشق مگرد که بعقل عقیله مشهوری . ( حافظ ) 2- ( صفت ) نام آور نامی معروف . 3- حدیثی که شایع باشد که جماعتی از اهل حدیث آنرا روایت کرده باشند جمع : مشهورین .
حدیث مشهور
یکی از سیزده قسم حدیثهای صحیح و حسن
خبر مشهور
خبریست که بحد تواتر نرسد و در کفر منکرش اختلاف است .
مشهور شدن
( مصدر ) شهرت یافتن شناخته شدن نامبردار گشتن .
مشهور گردیدن
( مصدر ) مشهور شدن : نه تن بودند ز آل سامان مذکور گشته بامارت خراسان مشهور ... ( لباب الالباب )
مشهورات
( اسم ) جمع مشهوره ( مشهور ) : 1- مشهورها . 2 - قضایایی باشند که هم. مردم بدان اعتراف کرده باشند از راه عادات ومتضمن بودن مصالح آنها و غیره . یا مشهورات بظاهر . آن مقدمات باشند که باول شنیدن چنین و هم افتد که ایشان مشهورند و چون بحقیقت بنگری مشهور نباشند . یا مشهورات حقیقی . آن مقدمات باشند که حقیقه مشهورند نه بظاهر : مشهورات حقیقی مطلق چنانک عدل حسن است و ظلم قبیح و این حکم بحسب مصالح جمهور یا بسبب عادات فاضله و اخلاق جمیله که در نفوس راسخ باشد یا بسبب قوتی از قوتهائ نفس ناطقه غیر عقلی مانند رقت یا حمیت یا حیا یا غیر آن مقبول بود بنزدیک همه کس . یا مشهورات محدود . مقدماتی بود که بنزدیک قومی مشهور باشد چنانک تصدیق بان که تسلسل محال است بنزدیک متکلمان و هر اهل علمی و صناعتی را مانند آن مشهورات باشد که نزدیک غیر ایشان باشد که مقبول نبود .
مشهوره
( اسم ) مونث مشهور جمع : مشهورات
مشهوری
شهرت و اشتهار یافتن
مشهوریت
شهرت و روشناسی
مشهورین
( اسم ) جمع : مشهور در حالت نصبی و جری ( در فارسی مراعات این قاعده نکنند ) : مشهورین بدین نام سه تن باشند ...
نامشهور
گمنام . ناشناخته . غیر شناسا
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه گردنبند LED هفت رنگ (با طرح لامپ)  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس