معنی کلمه حربه به فارسی

حربه
سلاح, آلت جنگ ازقبیل شمشیروخنجروسرنیزه, حراب
( اسم ) آلت حرب و نزاع مانند شمشیر خنجر نیز. کوتاه کارد و غیره ساز جنگ سلاح .
در اصطلاح عرفا خارج شدن از بندگی کائنات و قطع تمام علاقات با غیر واجب میباشد
حربه دوش
آنکس که حربه بر دوش دارد مسلح
حربه نجاشی
حربه ئیست که نجاشی پادشاه حبشه برای پیغمبر هدیه فرستاد
شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس