معنی کلمه آگهی به انگلیسی

آگهی
flier
آگهی بازرگانی
advertising , promotion
آگهی درگذشت
obituary
آگهی ستونی
classified advertisement
آگهی کردن
ballyhoo
آگهی کننده
advertiser
بخش آگهی های دفتر تلفن
Yellow Pages
زدن آگهی به دیوار
post
ورقه آگهی
handout
آگهیدن
announce
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه گوشی کودک تاچ می - Tuch Me  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس