معنی کلمه Teen به فارسی

Teen
اسیب‌، غصه‌، رنج‌، درد، اندوه‌، خشم‌، تنفر، سنین‌ 31
Teen
الی‌ 91سالگی‌.
Teen Age
(reganeet، reneet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).
Teenager
(reneet، ega neet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).
Teener
(reganeet، ega neet) نوجوان‌ (از ده‌تا 91 ساله‌).
Teens
سنین‌ 31 تا 91، نوجوان‌ ده‌ تا 91 ساله‌، ده‌ تانوزده‌
Teens
سالگی‌.
Teeny
(ynit) ریز، ریزه‌، کوچک‌، ناچیز.
شبکه مترجمین ایران تست زني به شيوه نفرات اول كنكور  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس