معنی کلمه Rhetoric به فارسی

Rhetoric
علم‌ بدیع‌، علم‌ معانی‌ بیان‌، معانی‌ بیان‌، فصاحت‌ و
Rhetoric
بلاغت‌، لفاظ‌ی‌، خط‌ابت‌، قدرت‌ نط‌ق‌ و بیان‌، وابسته‌ بعلم‌
Rhetoric
بدیع‌ یا معانی‌ بیان‌.
Rhetorical Question
مسئله‌ مربوط‌ بمعانی‌ بیان‌، سوالی‌ که‌ برای‌ تسجیل‌
Rhetorical Question
موضوعی‌ بشود (مثل‌ اینکه‌ بگوییم‌ کیست‌ که‌ وط‌نش‌ را
Rhetorical Question
دوست‌ نداشته‌ باشد).
Rhetorician
اموزگار معانی‌ بیان‌، عالم‌ در علم‌ بدیع‌.
rhetorical
معانی بیانی - بدیعی - وابسته به فصاحت وبلاغت - لفاظی
rhetorically
از روی معانی - بیان - مطابق علم معانی بیان یا فصاحت - فصیحانه
شبکه مترجمین ایران فروش ویژه مانتو تابستانه سرمه  سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس پیام نگار نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس